Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Gävlebygdens Flygklubb skickar åsikter till Energimarknadsinspektionen

Gävlebygdens Flygklubb (GBFK) genom undertecknad vill härmed lämna sina synpunkter på Vattenfalls koncessionsansökan 2022-101717.

GBFK är sakägare

GBFK bildades år 1938. År 1946 anlades en flygplats (gräsfält) vid Avan i Gävle där klubben fanns fram t.o.m. 1984 då klubben tvångsförflyttades av Gävle kommun till Rörbergs flygplats. Detta eftersom golfklubben behövde marken vid Avan. GBFK fick vid flytten viss hjälp med ny klubbstuga men fick ändå själva göra stora ekonomiska investeringar och även göra många arbetstimmar för att färdigställa klubbstugan. Även klubbens hangarer fick bekostas av GBFK själva.

Det är korrekt som Gävle kommun hävdar att GBFK:s arrendeavtal är uppsagt. Detta hindrade dock inte Mark- och Miljödomstolen att anse GBFK som sakägare i samband med domen som resulterade i upphävandet av den tidigare antagna detaljplanen gällande elintensiv verksamhet (Facebook). I detta avseende är ingenting förändrat sedan dess.

GBFK:s verksamhet och lokaler var vid detta tillfälle baserad på Gävle Flygplats och är idagsläget fortfarande det. GBFK är fortfarande är kvar på Gävle flygplats pga det inte finns någonstans för klubben att ta vägen som kommer klargöras nedan. Inledningsvis efter beslutet 2016 om att avveckla det kommunala bolaget Gävle Flygplats AB så sa kommunen att man skulle hjälpa GBFK med ett ersättningsfält (enklare gräsfält). Gävle politikernas löften blev ännu tydligare i samband de stora skogsbränderna i Västmanland och senare Ljusdals/Färila branden då de stora skogsbolagen började ifrågasätta om brandspaningsflyget skulle försvinna i Gävleborg (se bilagor 1.1-1.7). Detta eftersom GBFK är Gävleborgs största flygklubb som flyger brandspaningsflyg, och som vid den tiden hade avtalet för Gävleborg direkt med Länsstyrelsen dvs GBFK var sammanhållande och tog hjälp av andra klubbar för att bedriva brandspaningsflyget inom Gävleborgs län.

Idagsläget har man gjort om detta system och Länsstyrelsen har idag avtal med Kungliga Svenska Aero Klubben (KSAK), som i sin tur har underavtal med respektive flygklubb. Faktum kvarstår dock att GBFK är största flygklubben inom Gävleborg som på uppdrag av KSAK/Länsstyrelsen (som är slutkund) bedriver brandspaningsflyg. Detta pågår således även idag när detta skrivs.

Flertalet av GBFK:s medlemmar flyger även uppdrag åt Frivilliga Flygkåren som utgör en del av civilförsvaret. Det handlar då om hemvärnsuppdrag, havsövervakningsuppdrag, kontroll av vägar och kraftledningar efter stormar m.m. Detta sker också idag när detta skrivs. Återkommer mer om detta längre ned i detta dokument.

Då Gävle kommun lovade GBFK ett ersättningsfält så lade klubben ner tid och pengar på att rekognisera ett antal lämpliga markområden för detta och redovisade detta för Gävle kommun. Dessa områden avfärdades omgående av Gävle kommun bl.a. med motiveringen att marken tillhörde kyrkan och inte Gävle Kommun. Inga ytterliggare ansträngningar från Gävle kommun gjordes exempelvis för att försöka byta mark med kyrkan. Istället så hänvisade Gävle kommun GBFK till andra flygplatser utanför Gävle kommun. Detta är vare sig en seriös eller en realistisk lösning dels pga att Gävlebygdens flygklubbs medlemmar naturligtvis till största delen är bosatta och jobbar i Gävleområdet. Brandspaningsflyg och FFK-uppdrag ställer också krav på kort inställelsetid vilket då blir omöjligt att klara av. Ett annat problem med detta är att det redan finns andra flygklubbar

etablerade på dessa kringliggande fält. Dessa klubbar accepterar naturligtvis inte att GBFK flyttar dit som en permanent lösning. Resultatet skulle bli att GBFK måste läggas ned.

Alla som åtminstone har lite insikt i flygverksamhet inser snart att för att flytta en flygklubb krävs en flygplats. Dvs landningsbana, klubbstuga hangarer m.m. Man kan inte husera en flygklubb i ett garage eller källarlokal. Gävles politiker har inte engagerat sig det minsta för att hjälpa flygklubben såsom utlovats i media.

I samband med att detaljplanen för elintensiv verksamhet upphävdes, lovade dock Gävlepolitikerna att flygklubben skulle få vara kvar tillsvidare (se bilaga 2). GBFK har sedan detta besked inte erhållit något nytt formellt besked om att klubben på något sätt skall avhysas.

GBFK har ända sedan 70-talet varit väldigt aktiva inom tävlingsflyget, och genom åren skördat stora framgångar med flertalet guldmedaljer på meritlistan både i SM, EM och VM sammanhang. Rörbergs flygplats har således alltid varit och är fortfarande en idrottsarena för vår tränings och tävlingsverksamhet.

Det är således av dessa anledningar som GBFK finns kvar på och fortfarande flyger från Rörbergs flygplats. GBFK kommer påverkas i allra högsta grad (nedläggning) om en kraftledning skulle dras tvärsöver flygplatsen och vill därför med detta klargöra att klubben är sakägare och har rätt att komma med synpunkter gällande ärende 2022-101717. Undertecknad samt flera av GBFK:s medlemmar är dessutom privata hangarägare på flygplatsen, vilket också gör oss sakägare då en nedläggning skulle åsamka oss stora ekonomiska förluster.

Nämnas kan också att framtagandet av den tidigare nämnda detaljplanen för energiintensiv verksamhet drevs av Gävle samhällsbyggnadsavdelning (Exploateringsprojekt Rörberg). Där var GBFK sakägare enligt MMD i Östersund. Efter att detaljplanen upphävts så beställde den politiska majoriteten ett reviderat exploateringsprojekt från samhällbyggnadsavd, där en marknadsundersökning först skulle genomföras för att ta fram annan lämplig verksamhet för området för att sedan ta fram en ny detaljplan utifrån det (Se bilaga 3). Eftersom kommunen reviderar den tidigare detaljplanen så är GBFK per automatik fortfarande sakägare i en framtida detaljplaneprocess. I händelse av att kraftledningen byggs över flygplatsen så måste den beaktas i en framtida detaljplan. GBFK måste därför även av denna anledning vara sakägare i kraftledningsfrågan.

Hittills har dock inte kommunen redovisat någon rapport från någon marknadsundersökning, frågan är om någon sådan överhuvudtaget ägt rum? Detta eftersom kommunen helt plötsligt tecknar ett föravtal med ett företag om att bygga en solcellspark på flygplatsen.

GBFK:s synpunkter

Nedan följer ett antal synpunkter på ansökan 2022-101717 som var och en är skäl till att ansökan skall avslås.

1. Genomgående i Ansökan/Miljökonsekvensbeskrivningen benämner Vattenfall Rörbergs flygplats som ”Rörbergs fd flygplats”.

Faktum är att det i dagsläget inte finns något nytt politiskt beslut taget i Gävle kommunfullmäktige sedan 20161121. Beslutet som togs då var följande (se bilaga 4 sid. 12 §5: Avveckling av verksamheten på Rörbergs flygplats):
” att verksamheten på Gävle Flygplats AB skall upphöra och att en avvecklingsplan omedelbart skall upprättas,

att avvecklingsplanen innebär att Gävle flygplats omedelbart avvecklas som instrumentflygplats.

Möjligheterna att fortsatt använda flygplatsen för annan flygverksamhet vid en omklassning till icke godkänd flygplats kan möjliggöras genom avtal med de som önskar. Avtalen ska inte ge garantier för fortsatt underhåll och investeringar från kommunens sida utan helt och hållet bygga på kommersiella grunder”.

Beslutet som togs var således att det kommunala flygplatsbolaget Gävle Flygplats AB som bl.a. tillhandahöll torntjänst, ramppersonal, snöröjning och halkbekämpning skulle avvecklas och inte hela flygplatsen. Istället så skulle flygplatsen nedgraderas från att vara en sk instrumentflygplats, dvs godkänd att använda vid sämre väder till att bli en sk icke godkänd flygplats, vilket är benämningen på flygplatser som endast får användas vid ”vackert väder”.

En avvecklingsplan togs också fram enligt beslutet som beskriver hur själva instrumentdelen/flygplatsbolaget skulle avvecklas samt hur intressenter på flygplatsen skulle hjälpas vara kvar (se bilaga 5). Här kan man exempelvis läsa om hur GBFK skulle hjälpas vara kvar.

Gävle kommun fick efter det en förfrågan av Facebook om att bygga serverhallar på flygplatsen. Gävle kommun startade därför ett detaljplanarbete på flygplatsområdet för sk energiintensiv verksamhet. Detaljplanen antogs senare av Gävle kommunfullmäktige men överklagades av flera parter då detaljplanen hade forcerats fram och därför innehöll ett stort antal fel och brister som var och en utgjorde skäl till att upphäva detaljplanen. Mark- och Miljödomstolen upphävde därför detaljplanen (se MMD Östersund dom Mål nr: P 2022-19).

Pga bristerna och senare MMD dom, så vann aldrig detaljplanen laga kraft dvs beslutet i Kommunfullmäktige har aldrig någonsin varit gällande. Trots det hävdar den politiska majoriteten i Gävle kommun att eftersom kommunfullmäktige först tog ett beslut om att anta detaljplanen, så menar man att det finns en politisk vilja att exploatera flygplatsområdet. Detta hävdar majoriteten trots att beslutet enligt domen togs på undermåliga/felaktiga underlag. Man har således vilselett kommunfullmäktiges ledamöter när beslutet skulle tas.

Alla svenska officiella flygplatser finns publicerade i svensk AIP, som är den gällande publikation som piloter skall använda sig av då de planerar sina flygningar. I denna publikation hittar man idagsläget Gävle Flygplats (Rörberg) som en VFR-flygplats (vackert väder flygplats). Då detta är ett officiellt dokument så innebär det att oberoende om Gävle kommun vill ge sken av att flygplatsen inte finns, så kan när som helst en pilot planera och genomföra en flygning med Rörberg som destination. Rörberg är således en VFR-flygplats idagsläget (se bilaga 6). Att genomgående i ansökan/MKB benämna Gävle flygplats som ”Rörberg fd flygplats” är inget annat än ett försök att vilseleda läsaren.

2. I Miljökonsekvensbeskrivningen kap 5.5.1 kan man läsa följande om gällande översiktsplan ” Översiktsplan Gävle kommun år 2030”:
“Före detta Gävle Flygplats omnämns i Översiktsplanen. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten på Gävle Flygplats AB ska upphöra. Även om verksamheten vid Gävle

flygplats inte kommer att drivas vidare av Gävle kommun så kan det komma andra aktörer. Vid byggnation i närheten av flygplatsen är det därmed viktigt att beakta eventuella tillstånd för flygplatsen. Efter flera kontakter med Gävle kommun har de meddelat att flygverksamhet inte är aktuell längre och att några tillstånd förknippade med flygverksamhet inte krävs”.

Återigen låter man läsaren invaggas i tron att det inte är en flygplats då Vattenfall/Sweco skriver ”Före detta Gävle flygplats”. Läser man vidare så står det faktiskt att verksamheten i det kommunala flygplatsbolaget Gävle Flygplats AB skall upphöra dvs inte att flygplatsen skall tas bort. Vidare så kan man läsa att Gävle kommun (den politiska majoriteten) flygverksamhet inte förekommer längre. Detta påstår man trots vetskapen om flygklubbens verksamhet med brandspaningsflyg, skolflyg, tävlingsflyg och annat utifrån ankommande flyg pågår för fullt. Detta påstår man också trots som tidigare nämts att flygplatsen är en officiell VFR-flygplats i svensk AIP.

I gällande översiktsplan så nämns faktiskt Gävle flygplats flertalet gånger som just en flygplats.

3. I den tidigare nämnda upphävda detaljplanen så genomfördes en naturvärdesinventering på flygplatsområdet. Denna inventering överklagades naturligvis då den genomfördes i september månad då vare sig några rödlistade fågelarter häckar eller fridlysta blommor blommar denna tid på året. Trots detta visade denna naturvärdesinventering på flertalet rödlistade och fridlysta arter inom området eftersom man tittat mycket på gamla observationer. Planen kommunen hade då var att skapa nya mindre områden för dessa arter och flytta dem dit.

Anledningen till att just dessa identifierade arter finns på flygplatsområdet är just att det är en flygplats som hålls klippt och röjd från sly m.m. Sedan 2016 har kommunen dragit in allt tidigare stöd för klippning och röjning. GBFK har därför själva fått införskaffa maskiner, utrustning, bränsle m.m. för att hålla gräsytor och marken närmast banan fri från sly. Något som är en förutsättning för dessa arters överlevnad (Se bilaga 7).

I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som nu tagits fram för koncessionsansökan återfinns absolut ingenting kring hur man tänker sig att dessa arter skall bibehållas vare sig vid byggnation eller efter att kraftledningen tagits i bruk. Vem som ansvarar för och kommer hålla flygplatsområdets över 300 hektar stora yta klippt och röjt från sly och därmed ge förutsättningar för dessa arters fortlevnad framgår inte. På EI:s hemsida kan man läsa följande om krav på innehåll i en MKB: ”Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av den indirekta och direkta påverkan på arter och deras livsmiljö. Beskrivningen ska omfatta påverkan både i anläggningsskedet och när ledningen är i drift. Av beskrivningen ska man kunna avgöra om projektet är förenligt med artskyddsförordningen”. Detta är skäl nog att avslå ansökan.

I MKB:n hänvisar man till en naturvärdesinventering utförd 2021 för denna nya sträckning över flygplatsområdet och vidare mot den nya transformatorstationen i Stackbo. I denna NVI kan man läsa att man bedömmer NVO3 dvs ängsmarkerna vid flygplatsområdet som naturvärdesklass 2-Högt naturvärde, då marken har flertalet rödlistade fågel- och fjärilsarter samt flertalet fridlysta växter. Själva fågelinventeringen är dock hämtad från den tidigare

naturvärdesinventering som gjordes september 2019 i samband med den tidigare detaljplanen. Läser man denna naturvärdesinventering framkommer det att dessa fågelobservationer till största delen bygger på tidigare rapporterade observationer. Detta då inga fåglar häckar under september. I vare sig naturvärdesinventeringen från 2021 eller 2019 har således någon aktuell fågelinventering skett, utan inventeringen bygger på sporadiskt inrapporterade observationer som sträcker sig långt tillbaka i tiden (se bilaga 7). En sådan kartläggning kan inte anses vara seriös och representativt för hur hela flygplatsens fågelbestånd och artförekomst ser ut i dagsläget. Detta är skäl nog att avslå denna ansökan.

I det kompletterande samråd som genomfördes i samband med denna nya sträckning över flygplatsområdet så redovisades inte helheten kraftledning och transformatorstation. Den som deltog på samrådet fick exempelvis inte någon information som beskrev hur denna transformatorstation ser ut, hur den påverkar landskapsbilden,storlek, höjd, hur mycket buller den avger osv. (Se underlaget till samrådet bilaga 8). Detta är skäl nog att avslå denna ansökan.

På samma sätt finns det inte heller med i koncessionsansökans MKB, ingen information om vad denna nya föreslagna sträckning över flygplatsområdet innebär i kombination med den nya transformatorstationen. Man fokuserar endast på själva kraftledningen och inte på helheten (kraftledning och transformatorstation). Detta tänker man sig göra i ett senare skede sid 28 i MKB:n kan man läsa: ”Lokalisering för transformatorstationen prövas inte i koncessionsansökningar för planerade ledningar i området utan hanteras genom bygglovsprocess”. Hur skall sakägare kunna ha synpunkter på ansökan om helheten inte redovisas i detta läge? Detta är skäl nog för att avslå denna ansökan.

4. Som tidigare nämnts så har GBFK har flertalet medlemmar i Frivilliga flygkåren som är en del av civilförsvaret. Majoritetspolitikerna i Gävle vill förmedla bilden att Försvarsmakten inte har något intresse av Rörbers flygplats. Sanningen är att Försvarsmakten i alla sina yttranden kring kraftledningarna genomgående skriver att ”Det finns idag inga kända alternativa flygplatser som kan ersätta funktionen av Rörberg flygplats. Det är därför ur ett militärregionalt perspektiv angeläget att bibehålla möjligheten att använda Rörberg flygplats”.

Försvarsmakten skriver också att yttrandendet kring ett tidigare förslag där kraftledningen inte berörde flygplatsområdet: ”föregående förslag på sträckning fortfarande är giltigt” dvs FM ger en fingervisning om att kraftledningen bör förläggas enligt det tidigare förslaget utanför flygplatsområdet.

Länsstyrelsen har också yttrat sig i samrådet: ”Sedan 2015 har totalförsvarsplaneringen återupptagits. Eventuellt kan landningsbanan i området vara betydelsefull för att stärka samhällets förmåga att hantera svåra samhällspåfrestningar. Då landningsbanans betydelse ur ett civilförsvarsperspektiv ännu inte är utredd anser Länsstyrelsen att det är olämpligt att den görs obrukbar av en luftledning. Därmed bör andra lokaliseringsalternativ väljas fram tills totalförsvarsplaneringen kommit längre”.

I och med Sveriges förestående Natointräde så är alla insatta överens om att det kommer innebära nya krav gällande regionala flygplatser. Detta innebär att Länsstyrelsens yttrande är än mer aktuellt och relevant än vid tiden då det skrevs. Detta är också skäl nog för att avslå

ansökan.

5. Föroreningssituationen gällande PFAS ämnen på flygplatsen ännu inte är kartlagd (se bilaga 9). Det finns således i dagsläget ingen plan för hur man skall sanera/rena/åtgärda detta. Innan man vet detta är det inte lämpligt alls att gräva i marken överhuvudtaget. Även om det rör sig om kraftledningsstolpar så kommer flertalet av dessa grävas ned ända till grundvattennivån framför allt i västra delen av flygplatsområdet där där nivån ligger kring 2 meters djup. Kraftledningsstolpar i trä grävs ned 2 meter (se bilaga 10 och 11). Detta innebär att ev skyddande lager som idag förhindrar PFAS ämnen att ta sig ned till grundvattnet kommer att punkteras. Då flygplatsen gränsar till Gävle Valboåsens grundvattentäkt som dessutom är utsett till Riksintresse så kommer det få enorma konsekvenser. PFAS halten i detta dricksvatten uppfyller inte ens idag de kommande nya gränsvärdena för dricksvatten. I MKB:n finns ingenting om hur man skall hantera och förhindra dessa kända PFAS-föroreningar vid byggnation av kraftledningen. Detta kan ju inte förbises och bara antas kunna hanteras i ett senare byggskede utan att i dagsläget egentligen veta hur det ser ut. Föroreningssituationen samt om det finns teknik för att förhindra spridning i samband med kraftledningsbygget, måste därför vara utrett innan Energimarknadsinspektionen kan godkänna en ansökan. Detta är skäl nog att avslå ansökan.

Per Stensson
Ordförande Gävlebygdens Flygklubb och hangarägare på flygplatsen 

19 juli 2023 15:20

Skriv upp dig HÄRTillbaka