Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Synpunkter gällande förslaget om detaljplan Överhärde 63:1 m.fl., Rörbergs flygplats DNR:18SBN344

”12 § Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader”.

”24 § Om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen, får kommunen, i stället för att ställa ut det enligt 12 §, anslå en kungörelse om förslaget på kommunens anslagstavla och föra in kungörelsen i en ortstidning. Kommunen ska hålla förslaget, samrådsredogörelsen och i förekommande fall miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliga för granskning. Av kungörelsen ska det framgå

1. var området som avses med ändringen ligger,

2. var förslaget finns tillgängligt för granskning,

3. att den som vill granska förslaget och lämna synpunkter får göra det inom en viss tid (granskningstid) som ska vara minst sex veckor, och

4. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas”.
”Spikåsbäcken, i planområdets östra gräns, omfattas av ett strandskydd på 100 meter. Strandskyddsområdet runt Spikåsbäcken består idag till stor del av en tätare lövträdsvegetation uppblandat med öppen jordbruksmark och det öppna landskap som är ett resultat av flygplatsens verksamhet. Planens genomförande innebär att större delen av strandskyddsområdet på fastigheten Överhärde 63:1 kommer att planläggas som allmän plats, NATUR, med kommunalt huvudmannaskap. Strandskyddsområdet spikåsbäcken, övriga vattendrag bedöms som diken”.

Vi kräver att strandskyddsområdet skyddas i sin helhet. När det gäller avsteg från detta har Gävle kommun att följa 7 kap. 18 c–d § miljöbalken som anger särskilda skäl som kan godtas för att upphäva strandskyddet. Länstyrelsen kan också upphäva strandskyddet om andra skäl föreligger. Vi kräver därför att skälen detaljerat redovisas offentligt eller att Gävle kommun kan visa att länsstyrelsen upphävt strandskyddet. Detta skall ske innan antagande av detaljplanen.

Vi kräver att Gävle kommun utreder detta och redovisar hur planen ser ut som löser energiproblematiken som alla rapporterar om, för det kan ju inte ha undgått någon. Vi kräver att detta redovisas innan beslut om antagande av detaljplanen tages.
Källa: Rapporter från PÖYRY och Svenska Kraftnät, även artiklar i Dagens industri och flertalet dagstidningar m.m.


Just nu (2019-03-18) är det 1789 personer som skrivit under Beredskap Gävleborgs namninsamling och därmed motsätter sig avvecklingen av Gävle Flygplats och de faktiska konsekvenserna avvecklingen kommer ge. Det är alltså ett stort antal invånare i Gävle och Gävleborgs alla kommuner som anser att avvecklingen är ett dåligt beslut som medför alltför stora konsekvenser för Gävleborgs alla invånare och företag när det gäller viktiga samhällsfunktioner och krisberedskap.


Daniel Färnstrand, Anders Hellström,Per Stenson
beredskapgavleborg.se

26 april 2019 16:31

Skriv upp dig HÄRTillbaka