Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Frågor till kommunalråd i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Söderhamn kommun

2016-11-21 Tog kommunfullmäktiges politiker i Gävle beslutet om att avveckla bolaget Gävle flygplats AB. Detta beslut innebar att inga flygplan eller helikoptrar längre kunde landa på Rörbergs flygplats i sämre väder än s.k. vackert väder. Detta p.g.a. att ingen personal längre tjänstgör i tornet eller plogar/halkbekämpar banan m.m. D.v.s. inga ambulansflygplan kan efter beslutet, landa i närheten av länssjukhuset eller inom Gävleborgs län överhuvudtaget. Inga ambulans-, polis-, militärhelikopter eller annat samhällsnyttigt flyg kan heller landa där för att tanka om det skulle vara lite sämre väder just den dagen.

2018-09-04 informerar Gävle kommun alla intressenter på flygplatsen (företag, räddningstjänst, flygklubbar m.m.) att kommunen har beslutat att avveckla flygplatsen helt. Problemet är bara att det inte finns något nytt beslut i kommunfullmäktige om att avveckla flygplatsen helt, utan kommunen hänvisar till beslutet som togs 2016-11-21 d.v.s. om att avveckla flygplatsen som instrumentflygplats (bolaget Gävle Flygplats AB). Övergripande planering i Gävle säger att de tolkar detta beslut som att de kan avveckla flygplatsen helt, vilket är mycket märkligt då politikerna fram till 2018-09-04 hela tiden sagt att flygplatsen skall nedgraderas till en s.k. vackert väderflygplats och har så varit sedan beslutet 2016-11-21.


Beslutet 2016-11-21 föregicks av en undermålig konsekvensanalys där vissa intressenter (inte alla) fick uttala sig om vad avvecklingen av flygplatsen som instrumentflygplats innebar för dem. Intressenter som tillfrågades var bl.a. ambulansflyg, MSB, Länsstyrelsen, Polis, Frivilliga Flygkåren. Samtliga intressenter blev dock inte tillfrågade t.ex. Gävlebygdens Flygklubb som var ansvariga för skogsbrandsflyget i Gävleborgs Län eller Sjöfartsverket som ansvarar för flyg- och sjöräddning i hela Sverige. Alla som tillfrågades uttalade sig negativt om en avveckling. Försvarsmakten gavs inte ens chansen att uttala sig, då det lagstadgade remissförfarandet uteblev helt. De fick informationen efter att beslutet redan tagits i fullmäktige. Intressenternas uttalanden i utredningen bygger alla dessutom på konsekvensen som blir om flygplatsens instrumentinflygningsmöjligheter avvecklas och ges möjligheter att leva kvar som s.k. vackert väder flygplats. D.v.s. inte en total avveckling av flygplatsen.


Vad har då detta med grannkommunerna att göra? Jo, i den översiktsplan som kommunfullmäktige antog 2017-12-11 d.v.s. över 1 år senare än beslutet om avveckling av instrumentflygplatsen kan man på flertalet ställen läsa om Gävle flygplats som att den lever kvar. Enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 24–26 §§, skall ändringsförslag av översiktsplanen kungöras på kommunens anslagstavla samt meddelas och klargöras till länsstyrelsen och berörda kommuner så att dessa kan granska och komma med synpunkter innan ett ev. beslut. Beredskapgavleborg.se har under lång tid försökt hitta dokument som stödjer att detta skett med hjälp av Gävle kommuns tjänstemän, men vi har inte lyckats få fram något.


Vare sig beslutet gäller en avveckling av flygplatsen som instrumentflygplats eller en total avveckling så påverkar det i högsta grad invånarna i grannkommunerna Sandviken, Hofors, Ockelbo och Söderhamn. Även invånare i övriga kommuner inom Gävleborgs län påverkas naturligtvis också eftersom de också är patienter på länssjukhuset. När det gäller beslutet om en avveckling av instrumentflygplatsen så påverkar det naturligtvis möjligheterna att överleva vid en olycka eller allvarliga sjukdomsfall som kräver specialistsjukvård eftersom ingen ambulanshelikopter kan landa i närheten av länssjukhuset vid sämre väder. Det förkortar också helikoptrarnas räckvidd väsentligt vid sämre väder t.ex. vid eftersök av försvunna personer, skadeinspektioner efter storm, sjöräddningsuppdrag m.m. Att sedan besluta om att avveckla flygplatsen helt, innebär att alla konsekvenser som nämnts tidigare även gäller vid vackert väder.


Alla som någon gång har flugit över Gävleborgs län har nog slagits av att det är ett län med otroligt mycket skog och att det är stora avstånd från Gävle till ytterområdena. Att avveckla flygplatsen helt får då stora konsekvenser för brandflyget, både vad gäller de spaningsflygningar som utförs på ideell basis av bl.a. Gävlebygdens flygklubb som finns på flygplatsen och möjligheten för vattenbombare att landa i Gävle och tanka vid en eventuell skogsbrand i någon av Gävleborgs kommuner. Dessa måste då istället flyga t.ex. till Borlänge, Mora, Sveg, eller Sundsvall för att tanka och sedan flyga tillbaka igen och fortsätta släckningsarbetet vilket säger sig självt är väldigt ineffektivt.


Att inte ha en flygplats i närheten av länssjukhuset gör ofrånkomligt att det tar längre tid att transportera en allvarligt skadad/sjuk patient till specialistvård t.ex. ett nyfött barn med hjärtfel som behöver transporteras till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg eller Lunds sjukhus. Även om det skulle vara vackert väder just denna dag så att en helikopter kan landa vid sjukhuset, så har den då redan förbrukat en stor del av bränslet på vägen dit. Om patienten sedan skall transporteras en längre bit så kommer helikoptern behöva mellanlanda för att tanka på vägen, vilket kan vara livsavgörande för patienten. Regionen har inte redovisat någonting i detta ärende.


Att Arlanda är Gävlebornas flygplats som politikerna i Gävle säger är sant om vi pratar vanligt resande, men när det gäller Gävleborgs invånare och brådskande ambulanstransporter räknas varje sekund. Konsekvensen blir att ambulansflygplanet står parkerad på Arlanda samtidigt som läkarteamet transporteras upp till Gävle med markambulans för att hämta patienten. Sedan skall de transportera sig tillbaka till Arlanda. Detta innebär att både Läkarteamet och ambulansflygplanet är upptagna flera timmar pga. den långa marktransporten och kan således under denna tid inte utnyttjas av någon annan behövande patient heller. Det får alltså konsekvenser för hela Sverige.

Om man sedan tänker på de skogsbränder som rasat både i Västmanland och i trakterna kring Ljusdal kan man inte nog belysa vikten av att ha bra möjlighet till spaning (tidig upptäckt) samt bra möjligheter till tankning i regionen av helikoptrar och vattenbombare. Det finns nog ingen skogsägare i Gävleborg som säger emot detta.


Nedanstående frågor har i en debattartikel ställts till kommunalråd i Gävles grannkommuner:


  1. Anser du som kommunalråd att er kommun informerades tillräckligt från Gävle kommuns sida om konsekvenserna för era kommuninvånare inför beslutet i Gävle kommunfullmäktige 2016-11-21 d.v.s konsekvenserna av både avvecklingen av instrumentinflygplatsen i Gävle men även konsekvensen av en total nedläggning av flygplatsen?

  2. Hur resonerade man i er kommun eftersom man i underlaget inför beslutet i Gävle kommunfullmäktige 2016-11-21 inte kan finna ett ord yttrat från någon av grannkommunerna, d.v.s. var er kommun positiv eller negativ till avveckling av flygplatsen?

  3. Eftersom Gävleborgs invånare efter beslutet i Gävles kommunfullmäktige 2016-11-21 inte längre har samma möjlighet att överleva en allvarlig olycka eller sjukdom som övriga invånare i Sverige, vad tänker du som kommunalråd göra för att ändra förutsättningarna för invånarna i just din kommun?

  4. Eftersom Gävleborgs invånare efter beslutet att helt avveckla Gävle flygplats inte kan förvänta sig skogsbrandsspaning i samma utsträckning som tidigare och heller inte lika effektiv skogsbrandbekämpning som tidigare, då det blir väsentligt längre till flygplatser med tankningsmöjligheter. Vad tänker du som kommunalråd göra för att minska riskerna för boende och skogsägande i just din kommun?

Eventuella svar från kommunalråden kommer att skrivas in nedan.


1 januari 2019 21:59

Skriv upp dig HÄRTillbaka