Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2136

Hur politikerna avvecklar fungerande infrastruktur och försöker få det att låta som en bra affär!

Utredning utförd på uppdrag av Gavle fastigheter AB:

Beslut om att avveckla Flygplatsen som instrumentflygplats och omklassa den till en icke godkänd flygplats:

Beslut om exploateringsprojekt:

Beslut om Markanvisningavtal:

Kommunen kallar till informationsmöte:

Bränsleanläggningen avvecklas:

Detaljplan:

Överklagan till förvaltningsrätten:

Uppsägningar av avtal:

Detta är en sammanfattning hur politikerna försöker mörka, själva tolka beslut m.m. för att det skall ge förutsättningar att genomföra avvecklingen av flygplatsen. Denna artikel tar dock inte upp allt, utan det finns faktiskt ännu mera tokigheter som t.ex. att det inte finns någon som helst utredning gjord som säger att det är just Rörbergs flygplats som den mest lämpliga platsen att exploateras för dessa tänkta energiintensiva verksamheter.

Apropå energiintensiva, så finns det i dagsläget många undersökningar/rapporter som visar på att stamledningsnäten i området inte klarar någon högre belastning och att det är väldigt lång ledtid på att förstärka detta. Energiåtgången för sådana serverhallar man skulle kunna bygga på flygplatsen ligger i storleksordningen 400-500 MW (en halv kärnkraftsreaktor). Frågan är då om befintliga företag i regionen skall prioriteras då dessa har krav på sig att ställa om energianvändningen från fossila bränslen till miljövänligare elenergi eller om nyetableringar skall prioriteras. Om befintliga företag inte klarar av att ställa om kommer deras konkurrenskraft minska, och på sikt riskerar dessa företag då att konkurreras ut. Exempel på sådana företag är Sandvik, Ovako, SSAB, Korsnäs m.m. Gävle stad har samtidigt planer på att växa till 120000 invånare i närtid, vilket bara det innebär 20% ökning av den energiförbrukningen samt att bilparken snabbt utvecklas mot elbilar gör att förbrukningen av elenergin ökar kommer öka ytterligare. När skall politikerna lyfta upp blicken för att se helheten och ta ansvarsfulla beslut utifrån det?

Om du liksom vi anser att det var ett vansinnigt beslut att lägga ned länets enda flygplats där samhällsnyttigt flyg (ambulans-, polis-, FFK-flyg, brandbombare m.m.) kunde landa även i sämre väder och tanka, tag då ställning och protestera genom att skriva under namninsamlingen.

Beredskap Gävleborg

18 december 2018 13:23

Skriv upp dig HÄRTillbaka