Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Politikerna berättar inte sanningen om beslutet att avveckla Rörbergs flygplats.

Texten nedan i kursiv stil är en insändare i Arbetarbladet den 19:e oktober från 3 politiker angående avvecklingen av Rörbergs flygplats. Insändaren innehöll så många felaktigheter att Beredskap Gävleborg känt sig tvungna att kommentera i princip varje mening i insändaren. Se kommentarstexten efter insändaren.

Här följer politikernas insändare:
Replik till signaturen Bo: "Här är analysen som borde göras för Rörbergs flygplats".
Flygfältet i Rörberg täcker ett stort markområde och har en fungerande infrastruktur vilket ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett modernt och flexibelt verksamhetsområde. För att kunna locka företag att etablera sig i Gävle behöver kommunen utreda markområden som är lämpliga. Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att avveckla Gävle flygplats. Bakgrunden var en konsekvensutredning som Gavlefastigheter i Gävle AB, som då ansvarade för flygplatsen, genomfört tillsammans med revisionsbyrån PWC. Utredningen visade att flygplatsen hade höga investeringsbehov och låga ekonomiska marginaler, maskinparken var gammal och flera byggnader var i behov av underhåll.
Kostnaden för att rusta flygplatsen beräknades enligt utredningen uppgå till 17 miljoner enbart för åren 2017–2019, bidraget från Gävle kommun beräknades under samma period behöva uppgå till 29,2 miljoner kronor. I samma rapport fick bland andra Polisen, Lantmäteriet, Region Gävleborg och Räddningstjänsten uttala sig om konsekvenserna för respektive verksamhet ifall kommunen skulle välja att avveckla flygplatsen.
Därefter fattade kommunfullmäktige beslut om att verksamheten skulle upphöra och att en avvecklingsplan skulle tas fram. I beslutet såg fullmäktige till att det skulle finnas möjlighet att sluta avtal med kommunen för de som önskade att fortsätta med flygning fast utan instrumentinflygning, vilket inte kräver en godkänd flygplats. Kommunen skulle dock inte längre stå för fortsatt underhåll eller investeringar.
Gävle kommun har under hösten bjudit in hyresgästerna i Rörberg till möten för att ha en dialog om kommunens utvecklingsarbete av området. Utöver Wermlandsflyg, Valbo flygklubb, Gävlebygdens flygklubb, Lovens trafikskola för vi också samtal med Lantmäteriet och Räddningstjänsten. Vi vill se över möjligheterna att hjälpa hyresgästerna vidare och tillsammans med andra aktörer utreder vi hur tankningsmöjligheterna ska lösas i framtiden.
Vår förhoppning med utvecklingsarbetet på flygfältet är att det ska generera många arbetstillfällen i Gävle kommun framöver. Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande
Margareta Wedin (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
Jörgen Edsvik (S), kommunalråd i opposition

Här följer Beredskap Gävleborgs kommentarer:
De tre politikernas insändare kräver som tidigare nämnts korrigerande på i stort sett varje mening.
”Flygfältet i Rörberg täcker ett stort markområde….” Ja det är riktigt att flygfältet täcker ett stort område. Det gör det, för att det är en flygplats. Omkringliggande terräng har stor betydelse för säkerheten för flygplan som gör instrumentinflygningar till flygplatsen i sämre väder. Ambulansflygplan, polis- och ambulanshelikoptrar, militärt flyg, kommersiellt flyg, skolflyg m.m. har genom åren genomfört otaliga inflygningar till Gävle i dåligt väder. 2016-11-21 beslutade politikerna att detta inte skulle vara möjligt längre.

”Väl fungerande infrastruktur….” Ja, för den typ av verksamhet som nu bedrivs/bedrevs. För kommande verksamhet vet man inte. Varken el, vatten, IT är dimensionerat för större skala.
” …vilket ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett modernt och flexibelt verksamhetsområde.” Varje markområde har möjlighet att utvecklas till modernt och flexibelt verksamhetsområde. Med en bevarad flygplats så har området större möjligheter än om den läggs ner. Mark för sådan utveckling finns alldeles intill flygplatsen.

”För att kunna locka företag att etablera sig i Gävle behöver kommunen utreda markområden som är lämpliga.” Det finns faktiskt ingen som helst utredning gjord av kommunen som visar på att just Rörbergs flygplats skulle vara det mest lämpliga området för de planerade verksamheter som kommunen tänker sig. Det är faktiskt bara en intressentförfrågan som ligger till grund för att kommunen nu anser att Rörbergs flygplats nu skall bli ett område för energiintensiva verksamheter.

”Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att avveckla Gävle flygplats.” Kommunfullmäktige beslöt att ”Gävle Flygplats avvecklas som instrumentflygplats” och det kommunala bolaget ”Gävle flygplats AB skall upphöra”. Ingenstans i beslutet står det att man skall avveckla flygplatsen som sådan. Här ser vi hur dessa tre politiker leker med orden.

”Bakgrunden var en konsekvensutredning som Gavlefastigheter i Gävle AB genomfört tillsammans med PWC.” Ingen av dessa två organisationer hade expertis till förfogande inom delsystem för flygplatser. Utredningen var beställd att utreda endast 2st alternativ. Det ena var att satsa på sk Remote Tower lösning vilket inte på något sätt var efterfrågat av operatörerna. Detta alternativ var också förenat med höga investeringskostnader vilket man i förväg visste om. Det andra alternativet var att lägga ned helt. Det fanns alltså inget alternativ där man utredde möjligheten att rusta bara det som behövdes och dela kostnaderna för detta med Region Gävleborg och alla Gävleborgs kommuner då även dessa nyttjar detta samhällsnyttiga flyg. Att sedan maskinparken var gammal och att byggnader har underhållsbehov är ju en försummelse som politikerna får ta på sig. Vi är helt övertygade om att flygplatsledningen har påtalat behovet tidigare.

”Kostnaden för att rusta flygplatsen beräknades enligt utredningen uppgå till 17 miljoner enbart för åren 2017–2019, bidraget från Gävle kommun beräknades under samma period behöva uppgå till 29,2 miljoner kronor.” Den sk utredningen visade att en total nedläggning. Skulle kosta ca 15-20 miljoner. Det andra alternativet den sk ”remote tower”-lösningen som innebar stora investeringar beräknades initialt till 17 miljoner, mer kom till efterhand. Driftkostnaderna låg på kring åtta miljoner per år. Detta alternativ dömdes ut helt av oss operatörer och av en expert på flygtrafiksystem som tidigare hade arbetat på flygplatsen.

Oberoende av varandra så har vi och denna expert räknat på det verkliga behovet och kommit fram till samma nivåer. Fasta kostnader på fyra miljoner om året och ca en miljon om året i investeringar vilket också framförts till Göran Anrell Gävle stadshus samt till Kommunstyrelse- och Kommunfullmäktigeledamöter.

En kostnadsfördelning bör naturligtvis göras med Region Gävleborg eftersom de får möjlighet att använda flygplatsen för de ambulansflygplan man varit med och finansierat. Då får man en jämlik vård (liknande resten av Sverige) och dels minskar kostnaderna då man inte behöver använda helikoptrar i så stor omfattning. Dessa är nämligen mycket dyrare än flygplan.

”I samma rapport fick bland andra Polisen, Lantmäteriet, Region Gävleborg och Räddningstjänsten uttala sig om konsekvenserna …” Ja det är riktigt att ett antal verksamheter fick uttala sig om hur en avveckling av flygplatsen skulle påverka dessa verksamheter. Här undviker de tre politikerna att nämna vad alla egentligen sa. Ingen av alla dessa tillfrågade uttalade sig positivt om en nedläggning, tvärtom. Detta gäller även representanterna från Regionen. Ända sedan rapporten från PWC så har bl.a. de tre politikerna uttalat sig och sagt att ingen behövde flygplatsen. Antingen har de överhuvudtaget inte läst rapporten, eller så vill man avsiktligt vilseleda Gävleborgs invånare.

”Därefter fattade kommunfullmäktige beslut om att verksamheten skulle upphöra…” Återigen, det togs beslut på att instrumentinflygningsmöjligheten skulle läggas ned, att Gävle flygplats AB skulle upphöra och flygplatsen skulle klassas om till en icke godkänd flygplats, dvs en ”vackert väder” flygplats. En avvecklingsplan skulle tas fram och avtal skulle tecknas.

Denna avvecklingsplan finns fortfarande idag inte upprättad, däremot har vi fått ta del av en Uppdragsplan som tagits fram av Gavlefastigheter där man beskriver hur omklassningen av Gävle flygplats till en sk ”vackert väder flygplats” skall gå till och hur avvecklingen av Gävle Flygplats AB skall ske. Nu säger dessa 3 politiker att beslutet i kommunfullmäktige innebar en fullständig avveckling av flygplatsen, precis tvärtemot vad denna uppdragsplan säger.

När det var dags att teckna avtal så backade helt plötsligt kommunen trots att det fanns beslut på det. I ungefär samma veva tecknade nuvarande kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard ett markanvisnings- och nyttjanderättsavtal med en ”hemlig” intressent på den fastighet som terminalbyggnaderna och tornet nu står på, samt även på en intilliggande fastighet. Detta skedde 2018-07-19 och det var ca 1,5 månad innan Kommunen överhuvudtaget informerade operatörerna på flygplatsen om vad de planerar göra, vilket skedde 2018-09-04.

”I beslutet såg fullmäktige till att det skulle finnas möjlighet att sluta avtal med kommunen för de som önskade att fortsätta med instrumentflygning, vilket inte kräver en godkänd flygplats” Denna mening är helt obegriplig men visar på problemet med politiker som försöker hantera något som de inte behärskar. Vi tolkar det som ett fel eftersom det var just möjligheterna till instrumentinflygning som avvecklades, vilket också kräver en godkänd instrumentflygplats.

”Kommunen skulle dock inte längre stå för fortsatt underhåll eller investeringar.” Så har inte heller skett.

”Gävle kommun har under hösten bjudit in hyresgästerna i Rörberg till möten för att ha en dialog om kommunens utvecklingsarbete av området.” Kommunen har inte bjudit in operatörerna för att diskutera områdets utvecklingsarbete. Det som har framförts är att operatörerna skall vara borta från flygplatsen senast nästa år. Tidpunkten varierar från halvårsskiftet till sista kvartalet år 2019.

Man har också i Samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om att påbörja arbetet med detaljplan för området. Detta gör man trots att det inte alls finns något nämnt om detta i ”Översiktsplan Gävle kommun år 2030-med utblick mot år 2050” och som blev antagen av Kommunfullmäktige den 11 december 2017. Däremot kan man läsa om flygplatsen på flertalet ställen.

Kommunen har så bråttom att man inte ens bryr sig om svenska lagar eller förordningar. Kommunen har struntat i att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Man har heller inte skickat detta på remiss till varken MSB eller Försvarsmakten, utan flygplatsledningen meddelade försvarsmakten efter kommunfullmäktigebeslutet att instrumentinflygningsmöjligheten försvinner. I samma meddelande står dessutom att flygplatsen kommer att finnas kvar men med begränsad snöröjningskapacitet mm.

”Vi vill se över möjligheterna att hjälpa hyresgästerna vidare…” Det har tydligt framgått att det inte kommer att byggas någon ny flygplats. Ni får klara er själva är budskapet från politikerna.

”… och tillsammans med andra aktörer utreder vi hur tankningsmöjligheterna ska lösas i framtiden” Dessa aktörer som man syftar på har drivit detta på egen hand, detta eftersom kommunen inställning har varit att avveckla befintlig bränsleanläggning snarast möjligast. Det kommunen hjälper till med nu är i handläggningen av det arrendeavtal som behövs för en temporär bränslelösning. Denna lösning gäller då endast bränsle för kolvmotorer och kommer således inte ge möjlighet för vare sig ambulansflyg, polishelikopter eller vattenbombare att tanka då dessa använder Jet-bränsle.

”Vår förhoppning med utvecklingsarbetet på flygfältet är att det ska generera många arbetstillfällen i Gävle kommun framöver.” Hoppas kan man ju alltid göra, men fakta är att ca 30-talet personer blir av med sina arbetsplatser vid Rörberg. Många av dem planerar därför flytta sina verksamheter till andra kommuner. Kommunen har varken presenterat hur många jobb det rör sig om eller vilken kompetens som efterfrågas. Jobb som alltså lika gärna kan förläggas någon annanstans i kommunen.

Inledningsvis informerades operatörerna om att det rörde sig om en stor intressent med energiintensiv verksamhet som vill etablera sig på området. Senare kunde man läsa i dagspressen om att det skulle röra sig om flera intressenter med energiintensiva verksamheter. Serverhallar nämndes då. Google och Amazon m.fl. säger dock att de inte alls har några planer på att etablera sig i Gävle. Ett annat stort frågetecken är tillgången på el för dessa energiintensiva verksamheter, då kraftnätet i området redan nu inte klarar någon markant ökning. Det kommer vara möjligt tidigast om ca 10 år enligt en färsk rapport från PÖYRY ”Trångt i elnäten-Ett hinder för omställning och tillväxt?”. Tillgång till kylvatten för dessa serverhallar är också en annan fråga som inte heller är löst. I dagsläget börjar politikerna beskriva intressenterna som att det i princip kan röra sig om vilka etableringar som helst. Med andra ord så finns det alltså inte en genomarbetad plan för vilka verksamheter man vill etablera på området, vilken kompetens som efterfrågas samt hur många jobb det i slutändan skulle kunna generera.

Gävleborgs län är i dagsläget det enda län i hela Sverige som inte har en flygplats där samhällsnyttigt flyg exempelvis ambulans-, polis- och brandflyg kan landa i sämre väder. Detta tog Gävles kommunpolitiker beslut på redan 2016. Nu vill politikerna även tolka beslutet som att det inte skall finnas någon möjlighet alls för samhällsnyttigt flyg att landa överhuvudtaget inom länets gränser. Gävleborgs län kan när det gäller yta och antal invånare närmast jämföras med Dalarnas, Värmlands och Västernorrlands län. Dalarna har 2 st flygplatser med instrumentinflygningsmöjligheter, Värmland har 3st och Västernorrland har 3 st. Är inte vi Gävleborgare värda att ha samma möjlighet att överleva en olycka eller att få hjälp vid en krissituation som övriga medborgare. Tag ställning Gävleborgare och protestera mot detta vansinne, och gör det innan det är för sent för det här händer nu!

Det bästa man kan göra nu är att behålla flygplatsen och återupprätta instrument-inflygningsmöjlighet. Ta upp en riktig dialog med länets kommuner och Regionen. Gör en kostnadsfördelning och begär in anbud på driften på entreprenad via inköp Gävleborg. Då har man möjlighet att säga stopp om man tycker att det blir för dyrt.

Daniel
Beredskap Gävleborg

5 december 2018 18:47

Skriv upp dig HÄRTillbaka