Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2162

Visste du om att du som invånare i Gävleborgs län sedan en tid inte längre har samma möjligheter att överleva en olycka eller få hjälp vid t.ex. skogsbränder som övriga invånare i Sverige? Detta eftersom kommunpolitikerna i Gävle medvetet valt att nedmontera krisberedskap och viktiga samhällsfunktioner för Gävleborgs invånare genom att lägga ner Gävles flygplats. Det har dom lyckats göra genom att upprepade gånger presentera missvisande och felaktig information.

2016 beslutades det i kommunfullmäktige att lägga ner Gävle Flygplats som instrumentflygplats. Det beslutet överklagades av Per Stensson med en grupp experter bakom sig för att förklara vikten av att ha en flygplats som kan flyga patienter med ambulansflyg. Överklagan lades ned i förvaltningsrätten och senare även i kammarrätten. Beslutet innebar att sedan 2016 kan inte längre ambulansflyget hjälpa oss lokalt, utan vi får åka till Arlanda med ambulans för att sedan flygas vidare. I beslutet stod dock att de aktörer som är intresserade av att fortsätta sin verksamhet ska kunna komma överens för att möjliggöra det genom en omklassning tilll VFR-flygplats (visual flight rules), eller som politikerna kallar det ”vackertväder-flygplats”.

Flygplatsen klassades om och fram tills våren 2018 fungerade det genom att aktörerna och frivilliga har hjälpts åt att täcka kostnader och det arbete som krävts. Det har gjort det möjligt för flygklubben att bedriva bevakning av skogen runt om i Gästrikland och även givit möjlighet för polis, ambulanshelikopter, sjöräddningshelikoptrar och andra som behövt, att kunna landa och tanka på Gävle Flygplats ändå.

Dock kom besked våren 2018 att i enlighet med beslutet som togs 2016 så ska hela flygplatsen rivas och marken ska nu bli industriområde. Vi menar på att det går emot beslutet som faktiskt togs och att det kommer ge allvarliga konsekvenser. Ingen mer bevakning av skogsbränder, ingenstans för försvaret att landa och inget bränsle för helikoptrar som gör uppdrag i närheten.

Om du som skattebetalare anser att alla har lika stor rätt till dessa samhällstjänster, läs då artiklarna och skriv på namninsamlingen för att protestera mot detta. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriv upp dig HÄR

Gävlebygdens Flygklubb skickar åsikter till Energimarknadsinspektionen

För att stopp Vattenfalls dragning av en högspänningsledning skickar flygklubben nu in sina åsikter till Energimarknadsinspektionen. Samtidigt har även Regionen skickat in att även de motsätter sig dragningen.

Läs mer! 19 juli 2023 15:20

Information till Gävle kommuns politiker och tjänstemän gällande PFAS på Rörberg

Nedan följer försök till en kort sammanfattning av fakta som visar på vilka krafter/organisationer och personer som sannolikt som ligger bakom mörkläggningen av miljöskandalen på Rörberg

Läs mer! 29 december 2020 13:14

Jämlikhet inom vården (Uppdaterad)

Ett helt år bakåt i tiden så har politikerna fyllt debattsidor med vackra ord. Fraser som ”Vi skall utreda till botten hur vi skall ha det jämlikhet inom vården. Den skall bli så jämlik så.” 

Jämlik med vad kan man fråga sig. 

Läs mer! 30 december 2019 21:19

Hur Sverige sparar miljoner på att köpa vattenbombare (Uppdaterad)

I en blogg om sommarens räddare, vattenbombarna, får vi information om dessa. Här är lite fler tankar om de problem som en nedläggning av Gävle Flygplats kommer ställa till med. En av anledningarna till nedläggningen påstås vara de 2.2 miljonerna per år som flygplatsen kostade de senaste åren. Samtidigt visar det sig att vattenbombare kan spara landet hundratals miljoner, men då måste dom kunna landa i Sverige! 

Läs mer! 30 december 2019 16:15

Gävle i ett krisscenario - Brandflyg (Uppdaterad)

Ingen har kunnat undgå att se att det svenska samhället under sommaren har ställts inför en omfattande kris, pga framförallt skogsbränder.

Skogsbrandflyget har jobbat för högtryck under flera månader. Piloter och andra i flygklubbarna som håller igång verksamheten har ansträngt sig utöver det vanliga men vi har gjort det med stolthet och glädje. Åtskilliga gånger har våra brandflygare rapporterat skogsbränder som inte hunnit växa till sig, så att räddningstjänsten och andra har kunnat slå ner elden i ett tidigt skede.

Läs mer! 30 december 2019 15:16

Synpunkter gällande förslaget om detaljplan Överhärde 63:1 m.fl., Rörbergs flygplats DNR:18SBN344

Här är de synpunkter som Beredskap Gävleborg lämnade in till kommunen som svar på deras detaljplansförslag. Vi har redan fått svar i form av ett uppdaterat detaljplansförslag som inte tar hänsyn till våra synpunkter utan hänvisar till nedläggningsbeslutet av Gävle Flygplats AB som instrumentflygplats som togs 2016.

Vi jobbar just nu på ytterligare ett svar.

Läs mer! 26 april 2019 16:31

Frågor till kommunalråd i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Söderhamn kommun

2016-11-21 Tog kommunfullmäktiges politiker i Gävle beslutet om att avveckla bolaget Gävle flygplats AB. Detta beslut innebar att inga flygplan eller helikoptrar längre kunde landa på Rörbergs flygplats i sämre väder än s.k. vackert väder. Detta p.g.a. att ingen personal längre tjänstgör i tornet eller plogar/halkbekämpar banan m.m. D.v.s. inga ambulansflygplan kan efter beslutet, landa i närheten av länssjukhuset eller inom Gävleborgs län överhuvudtaget. Inga ambulans-, polis-, militärhelikopter eller annat samhällsnyttigt flyg kan heller landa där för att tanka om det skulle vara lite sämre väder just den dagen.

2018-09-04 informerar Gävle kommun alla intressenter på flygplatsen (företag, räddningstjänst, flygklubbar m.m.) att kommunen har beslutat att avveckla flygplatsen helt. Problemet är bara att det inte finns något nytt beslut i kommunfullmäktige om att avveckla flygplatsen helt, utan kommunen hänvisar till beslutet som togs 2016-11-21.

Läs mer! 1 januari 2019 21:59

Hur politikerna avvecklar fungerande infrastruktur och försöker få det att låta som en bra affär!

Experter uppskattar möjligt försäljningspris av flygplatsområdet till 200-300 miljoner, men att bygga en ny motsvarande flygplats kostar idag närmare 1 miljard kronor. Det uppskattade försäljningspriset förutsätter då att kommunen river bort asfaltbana och plattor. I annat fall måste köparen riva bort dessa, vilket kommer påverka försäljningspriset väsentligt nedåt. Att riva bort asfalten kommer kosta skattebetalarna 150 miljoner enligt kvalificerade beräkningar. Detta eftersom den innehåller stenkolstjära, vilket klassas som miljöfarligt avfall och kan således inte återanvändas. Asfalten måste därför läggas på deponi vilket är väldigt kostsamt. De pengar som är kvar efter eventuell försäljning kommer därför endast vara ca 50-150 miljoner, vilket är ca en tiondel av vad det kostar att bygga en ny flygplats. Detta tycker alltså kommunpolitikerna är en bra affär!

För att få igenom beslutet att avveckla flygplatsen gjordes en först konsekvensutredning som i sig var undermålig, och som i slutändan faktiskt visade på att man istället borde satsa på och utveckla flygplatsen. Alla de intressenter som tillfrågades i utredningen ansåg att det skulle få negativa konsekvenser om en avveckling skulle ske. Alla intressenter tillfrågades dock inte. Inte ens Försvarsmakten informerades om planerna. För att överhuvudtaget hitta någon som inte var emot en avveckling av flygplatsen gavs Svante Lönnbark (dåvarande regiondirektör Region Gävleborg) uppdraget att skriva ett brev, där han dagarna för beslutet i kommunfullmäktige intygade att han inte såg något behov av ambulansflyg från länets enda flygplats som kan ta emot ambulansflygplan. Brevet innehöll dessutom grovt felaktiga siffror vad gäller antalet utförda ambulansflygningar från Gävle. På detta otroligt välförankrade underlag beslutade sedan Gävles kommunfullmäktige att flygplatsen skulle avvecklas. Senare har nya beslut tagits om att marken skall planläggas som ett industriområde och exploateras. Alla dessa beslut baseras på det välförankrade beslutet i fullmäktige. I denna artikel kan du följa steg för steg hur processen har gått till och hur våra folkvalda politiker arbetat för att mörka och driva igenom beslutet utan förankring.

Läs mer! 18 december 2018 13:23

Politikerna berättar inte sanningen om beslutet att avveckla Rörbergs flygplats.

Kommunens beslut att avveckla ambulansflyg, polisflyg, brandflyg samt övrigt samhällsnyttigt flyg i länet har tagits på felaktiga/bristfälliga beslutsunderlag. Besluten har även tagits utan att först ha skickat ärendet på remiss till vare sig MSB eller Försvarsmakten vilket kommunen är skyldig att göra. Politikerna har även beslutat att Rörbergs flygplats är det bästa området att etablera nya energiintensiva verksamheter på, trots att det inte finns någon som helst utredning gjord kring detta. Det är faktiskt endast en intresseförfrågan som ligger till grund för detta beslut.

Läs mer! 5 december 2018 18:47